ഞാന് ശ്രീജിത്, ഒരു സ്വതന്ത്ര സോഫ്ട് വെര് അനുകൂലി/ഉപഭോക്താവ്

ഇതൊരു പരീക്ഷണ പോസ്റ്റാണു്. ഇത് ഉബുണ്ടുവില് നിന്നും സ്കിം രീതി ഉപയൊഗിച്ച് പൊസ്റ്റ് ചെയ്തതാണു്.

Advertisements

Leave a comment

Filed under FOSS, Personal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s